Polityka prywatności Mobile Industrial Robots A/S

Mobile Industrial Robots A/S ("MiR") i każda z naszych powiązanych korporacji, podmiotów stowarzyszonych, podmiotów zależnych i spółek stowarzyszonych bardzo poważnie traktuje przetwarzanie danych osobowych. Mobile Industrial Robots zapewnia rozsądne i przejrzyste przetwarzanie Danych osobowych zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami lokalnymi i międzynarodowymi, w tym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Unii Europejskiej ("RODO"). MiR chroni dane osobowe i prywatność osób fizycznych we wszystkich obszarach swojej działalności zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności Mobile Industrial Robots A/S ("Polityka prywatności").

1. Dane osobowe i podmiot danych

Dla celów niniejszej Polityki prywatności "Dane Osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("Podmiot Danych")Podmiot danych"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, na przykład na podstawie imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego lub identyfikatorów internetowych.

Dane Osobowe są ogólnie klasyfikowane jako "Zwykłe dane osobowe" lub "Wrażliwe dane osobowe". Wrażliwe Dane Osobowe są zawsze poufne i obejmują pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne i biometryczne, stan zdrowia i orientację seksualną. Zwykłe Dane Osobowe są częściowo poufne i obejmują między innymi imię i nazwisko, numer klienta, dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu, zdjęcia, adresy IP, inne informacje o użytkowaniu gromadzone za pośrednictwem plików cookie, informacje związane z przestępstwami i krajowymi numerami identyfikacyjnymi, a także informacje dotyczące wynagrodzenia, emerytury, zadłużenia, materiałów aplikacyjnych itp.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez MiR na temat osób fizycznych, w tym między innymi odwiedzających, klientów, dostawców, innych interesariuszy i użytkowników strony internetowej i usług MiR.

2. Administrator danych

MiR jest administratorem danych ("Administrator Danych") Danych Osobowych objętych niniejszą Polityką Prywatności.

Dane kontaktowe:
Mobile Industrial Robots A/S
Emil Neckelmanns Vej 15
5220 Odense SO, Dania

Telefon: +45 20 377 577
Strona internetowa: https://www.mobile-industrial-robots.com/

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką prywatności i przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z MiR Zespół ds. ochrony danych.

MiR posiada biura na całym świecie. Lokalizację i dane kontaktowe biur na całym świecie można znaleźć na stronie internetowej MiR w zakładce Kontakt.

Spółką dominującą MiR jest Teradyne Inc. z siedzibą pod adresem Riverpark Drive, North Reading, Massachusetts 01864, USA.

MiR może udostępniać Dane Osobowe innym spółkom i markom będącym własnością lub kontrolowanym przez Mobile Industrial Robots A/S ("Podmioty stowarzyszone"), w tym między innymi:

Mobile Industrial Robots GmbH (Niemcy)
MiR Robots S.L. (Hiszpania)
MiR Robots (Shanghai) Co., Ltd. (Hiszpania).
Mobile Industrial Robots A/S, Oddział w Japonii

W przypadku, gdy MiR udostępnia Dane osobowe Podmiotom stowarzyszonym, wykorzystanie takich Danych osobowych przez Podmioty stowarzyszone podlega niniejszej Polityce prywatności.

Wszystkie transfery Danych Osobowych, w tym transfery transgraniczne między MiR, Podmiotami Stowarzyszonymi i spółką dominującą MiR, odbywają się zgodnie z obowiązującym prawem. Więcej informacji na temat przekazywania danych można znaleźć w sekcji 5 niniejszej Polityki prywatności.

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

MiR może przetwarzać Dane Osobowe, jeśli ma zastosowanie jedna z poniższych opcji:

 • Osoba fizyczna/firma wyraziła uprzednią zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uwaga: Zgodnie z niektórymi przepisami MiR może przetwarzać Dane Osobowe, dopóki osoba fizyczna nie sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu ("opt-out"), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z poniższych podstaw prawnych. Nie ma to jednak zastosowania, gdy przetwarzanie Danych Osobowych podlega europejskim przepisom o ochronie danych;

 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy i/lub zobowiązań przedumownych;

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych;

 • Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

 • Przetwarzanie jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej MiR; i/lub,

 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MiR lub przez stronę trzecią, jeśli takie interesy uznaje się za nadrzędne wobec interesów indywidualnych/firmy lub praw podstawowych. Takie uzasadnione interesy mogą obejmować interesy MiR związane z opracowywaniem, marketingiem i sprzedażą produktów i świadczeniem usług oraz utrzymywaniem relacji biznesowych z klientami, dostawcami, dystrybutorami, partnerami i innymi relacjami biznesowymi.

Na żądanie MiR dostarczy informacji w celu wyjaśnienia konkretnej podstawy prawnej, która ma zastosowanie do określonych czynności przetwarzania, a w szczególności tego, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Zgoda i wycofanie zgody. W zakresie, w jakim czynności przetwarzania danych przez MiR opierają się na zgodzie Osoby, której dane dotyczą, Osoba, której dane dotyczą, zachowuje prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Jeśli Podmiot Danych wycofa swoją zgodę, MiR zaprzestanie przetwarzania Danych Osobowych Podmiotu Danych, chyba że i w zakresie, w jakim dalsze przetwarzanie jest dozwolone lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Danych Osobowych lub innymi obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli Osoba, której dane dotyczą, wycofa swoją zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego przed wycofaniem zgody.

Jeśli Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej MiR lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów MiR, osoba fizyczna może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając podstawę związaną ze szczególną sytuacją tej osoby w celu uzasadnienia sprzeciwu. Jeśli jednak Dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, osoba fizyczna może w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu bez podawania uzasadnienia, kontaktując się z Zespołem ds. ochrony danych.

Powiadomienie o ustawowym lub wymaganym przetwarzaniu. W przypadkach, w których MiR przetwarza Dane osobowe w oparciu o obowiązek prawny lub wymóg wynikający z umowy lub wymóg, który musi zostać spełniony w celu zawarcia umowy, klient jest zobowiązany do przekazania MiR informacji, aby MiR mógł utrzymać relację z klientem, wywiązać się z umowy i wystawić fakturę za nasze usługi itp. Jeśli klient nie chce przekazać MiR informacji, których MiR potrzebuje do wypełnienia zobowiązań umownych i/lub ustawowych, konsekwencją może być niemożność nawiązania lub kontynuowania relacji biznesowych przez MiR.

Osoby fizyczne nie są zobowiązane do przekazywania MiR Danych Osobowych we wszystkich przypadkach, na przykład w celu wykorzystania ich w działaniach marketingowych MiR i dystrybucji biuletynów. Jednak w takich przypadkach osoby fizyczne nie będą mogły otrzymywać materiałów marketingowych i biuletynów od MiR.

4. Rodzaje i cele gromadzenia Danych Osobowych

MiR gromadzi i przetwarza Dane Osobowe, w tym Wrażliwe Dane Osobowe (jeśli istnieją), wyłącznie w określonych, wyraźnych i uzasadnionych celach, które są istotne dla działalności MiR. Wewnętrzne działy MiR i pracownicy MiR, którzy mają dostęp do Danych Osobowych, muszą przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych, niniejszej Polityki Prywatności i wewnętrznych wytycznych.

Zatrudnienie. MiR gromadzi i przetwarza Dane Osobowe, w tym Wrażliwe Dane Osobowe (jeśli istnieją) osób ubiegających się o pracę, kandydatów i pracowników w celach związanych z zatrudnieniem i zgodnie z wymogami prawnymi.

Odwiedzający. MiR gromadzi i przetwarza Dane Osobowe odwiedzających, w tym imię i nazwisko, tytuł (jeśli dotyczy) i dane kontaktowe ze względów bezpieczeństwa i rejestruje takie informacje w rejestrze odwiedzających przed przyznaniem odwiedzającym dostępu do pomieszczeń MiR.

Użytkownicy strony internetowej MiR. MiR gromadzi samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich dane osobowe użytkowników witryny, które mogą obejmować: pliki cookie, dane dotyczące użytkowania, imię i nazwisko, dane kontaktowe i informacje o firmie, jeśli dotyczy. Dane są gromadzone i przetwarzane w celach marketingowych, reklamowych i analitycznych, a także w celu kontaktowania się z użytkownikami witryny, w tym użytkownikami MirGo, użytkownikami aplikacji i użytkownikami MiR Academy, zarządzania kontaktami i wysyłania wiadomości, remarketingu i targetowania behawioralnego.

Do celów operacyjnych i konserwacyjnych MiR i zewnętrzni dostawcy usług mogą gromadzić pliki, które rejestrują interakcje użytkownika ze stroną internetową. Takie Dane Osobowe są uzyskiwane za zgodą użytkowników strony internetowej i gromadzone automatycznie na stronie internetowej MiR.

Strona internetowa MiR nie obsługuje funkcji "Nie śledź". Aby ustalić, czy którykolwiek z zewnętrznych dostawców usług MiR honoruje żądania "Do Not Track", należy zapoznać się z odpowiednimi politykami prywatności dostawców.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem strony internetowej przez użytkownika, a użytkownicy potwierdzają, że posiadają zgodę osoby trzeciej na przekazanie takich Danych Osobowych do MiR. Użytkownicy, którzy nie są pewni, które Dane Osobowe są obowiązkowe, mogą skontaktować się z Zespołem Ochrony Danych MiR.

Dane osób niepełnoletnich. Strony internetowe i usługi online MiR nie są skierowane do dzieci w wieku poniżej 16 lat, chyba że w bardzo szczególnych przypadkach, np. w przypadku przyznawania stypendiów, w których to okolicznościach uzyskana zostanie zgoda rodziców i/lub szkoły. Jeśli MiR posiada Dane osobowe, które odnoszą się do dziecka w wieku poniżej 16 lat, MiR niezwłocznie usunie takie Dane osobowe ze swoich odpowiednich systemów.

Pliki cookie. Każde użycie plików cookie - lub innych narzędzi śledzących - przez witrynę i/lub właścicieli usług stron trzecich używanych przez witrynę służy do świadczenia usług wymaganych przez użytkownika, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności i Polityce dotyczącej plików cookie.
MiR wykorzystuje pliki cookie, aby zrozumieć i zapisać preferencje użytkownika dla przyszłych wizyt oraz kompilować zbiorcze dane dotyczące ruchu w witrynie i interakcji z witryną, abyśmy mogli oferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości. MiR może zawierać umowy z zewnętrznymi dostawcami usług, aby pomóc w lepszym zrozumieniu osób odwiedzających witrynę MiR. Usługodawcy ci nie mogą wykorzystywać informacji zebranych w imieniu MiR, z wyjątkiem pomocy w prowadzeniu i ulepszaniu działalności MiR.

Więcej szczegółów dotyczących informacji o plikach cookie można znaleźć w dokumencie Polityka plików cookie.

Marketing. MiR gromadzi i przetwarza Dane Osobowe (w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) dotyczące obecnych i nowych klientów, partnerów biznesowych, dostawców, dystrybutorów, potencjalnych klientów i osób fizycznych, użytkowników strony internetowej oraz osób, które zapisały się na biuletyny MiR lub inne elektroniczne materiały marketingowe, a także w niektórych przypadkach w następujących celach: analityka, kontaktowanie się, zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości, remarketing i targetowanie behawioralne, reklama i wystawy.
Takie Dane Osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie zgody marketingowej. MiR uzyskuje ważną zgodę za pośrednictwem formularza online. Dział marketingu i inne zaangażowane działy muszą zapewnić uzyskanie zgody marketingowej przed gromadzeniem i przetwarzaniem takich Danych Osobowych.

MiR może korzystać z usług stron trzecich w celu wysyłania informacji marketingowych w swoim imieniu, ale wyłącznie zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.
W przypadku dalszych pytań związanych z informacjami marketingowymi prosimy o kontakt z działem marketingu pod adresem marketing@mir-robots.com

Umowy. W związku z transakcjami sprzedaży i zakupu MiR gromadzi i przetwarza Dane Osobowe, w tym imiona i nazwiska, dane kontaktowe, szczegóły dostawy, korespondencję i szczegóły płatności niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych oraz w zakresie, w jakim może to być konieczne do przestrzegania przepisów dotyczących kontroli eksportu i innych zobowiązań prawnych w zakresie należytej staranności.

Księgowość i finanse. MiR gromadzi Dane Osobowe do celów księgowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi wymogami. Informacje te są przekazywane do księgowości przez inne działy wewnętrzne lub otrzymywane bezpośrednio od osób fizycznych/firm, pracowników i obejmują takie informacje, jak imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, numer rejestracyjny, szczegóły płatności i dane bankowe, adres dostawy i inne obowiązkowe informacje.

Programy edukacyjne. MiR Academy ("MiR Academy") zbiera informacje od osób fizycznych/firm, gdy rejestrują się one jako użytkownicy na stronie szkoleniowej pod adresem: https://www.mobile-industrial-robots.com/mir-academy/miR Academy gromadzi dane, gdy osoby fizyczne uczestniczą w platformie MiR Academy, czytając, pisząc i oceniając udostępniane tutaj treści, a także kupując szkolenia w klasie. MiR gromadzi i przetwarza Dane Osobowe (w tym dane kontaktowe, dane techniczne, adres URL, z którego pochodzi użytkownik, adres URL, do którego przechodzi użytkownik, przeglądarka używana przez użytkownika, adres IP użytkownika oraz informacje o domenie IP użytkownika i pliki cookie) w następujących celach: w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze strony internetowej, usług i produktów MiR, w celu kontaktowania się z użytkownikami w ramach relacji z klientami MiR oraz w celu zapewnienia obsługi klienta i wsparcia, w celu wysyłania biuletynów lub innych materiałów marketingowych, ankiet itp. w celu pozyskiwania potencjalnych klientów i remarketingu, targetowania behawioralnego i reklamy.

Działania prawne. W przypadku sporu MiR może przechowywać Dane Osobowe niezbędne do realizacji swojego uzasadnionego interesu w celu zapewnienia, że MiR może prawidłowo wnosić lub bronić roszczeń prawnych w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych. MiR może być zmuszona do udostępnienia tych informacji stronom trzecim, takim jak ubezpieczyciele i/lub doradcy prawni, a także może być zobowiązana do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz publicznych.

System zgłaszania nieprawidłowości. MiR szanuje poufność osób zgłaszających nieprawidłowości i dysponuje kilkoma kanałami zgłaszania takich nieprawidłowości, w tym systemami elektronicznymi/cyfrowymi (https://teradyne.integrityline.com/). MiR gromadzi i przetwarza Dane Osobowe w systemie zgłaszania nieprawidłowości w celu prowadzenia dochodzeń oraz podejmowania działań naprawczych lub prawnych zgodnie z wymogami prawnymi, niniejszą Polityką Prywatności i Polityką Zgłaszania Nieprawidłowości.

5. Miejsce i międzynarodowy transfer danych

Dane osobowe są przetwarzane w biurach operacyjnych MiR oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. MiR zapewnia, że: (i) Dane Osobowe są przekazywane do krajów uznanych za zapewniające równoważny poziom ochrony; lub (ii) przekazywanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi zabezpieczeniami, które wymagają od odbiorcy traktowania Danych Osobowych w sposób zasadniczo równoważny z wymogami prawnymi.

Szczególne zasady mają zastosowanie, gdy MiR przekazuje Dane Osobowe z UE/EOG do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych. Przekazując Dane Osobowe do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, MiR jest zobowiązany do ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń przed ich przekazaniem, które w praktyce są ustanawiane poprzez wprowadzenie Standardowych Klauzul Umownych Komisji Europejskiej ("EU SCCs") lub poprzez zebranie zgody od Osoby, której dane dotyczą (art. 49(1)(a) RODO).

MiR może korzystać z dostawców usług łączności elektronicznej lub udostępniać dane partnerom spoza UE, w tym z krajów, w których system prawny ochrony danych osobowych może nie być tak wystarczający jak w UE. Na przykład przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych może wiązać się z tym, że amerykańskie przepisy FISA 702 (przepisy dotyczące nadzoru) mogą wymagać przekazania danych przez władze amerykańskie. W takim scenariuszu podstawą prawną przekazania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 49(1)(a) RODO).

Zgodnie z RODO MiR zawarła umowę o przetwarzaniu danych (DPA) i/lub umowę o współadministrowaniu danymi (JDCA) i/lub umowy ze standardowymi klauzulami umownymi (SCC) ze stronami zewnętrznymi i spółkami powiązanymi, w zależności od przypadku.

Dane osobowe dotyczące osób fizycznych w Wielkiej Brytanii ("WIELKA BRYTANIA") mogą być przetwarzane przez MiR w krajach poza Wielką Brytanią. W związku z tym brytyjska Międzynarodowa Umowa Transferu Danych ("IDTA") i Dodatek brytyjski będą miały zastosowanie do przekazywania danych z Wielkiej Brytanii do innych krajów.

Dane osobowe dotyczące osób fizycznych w Chinach kontynentalnych mogą być przetwarzane przez MiR w krajach poza Chinami kontynentalnymi. W takim przypadku będzie się to odbywać zgodnie z lokalnymi przepisami prawa, w tym z ustawą o ochronie danych osobowych ("PIPL"). Jak określono w niniejszej Polityce prywatności, MiR może również przekazywać takie Dane osobowe stronom trzecim, które z kolei mogą przechowywać lub przekazywać dane poza Chiny kontynentalne. Zobacz również Polityka prywatności MiR Chiny.

6. Okres przechowywania

Dane Osobowe gromadzone przez MiR będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego Dane Osobowe zostały pierwotnie zgromadzone, oraz zgodnie z Polityką Przechowywania Danych Teradyne. MiR może być uprawniona do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, jeśli MiR uzyskała ważną zgodę na przetwarzanie, w zakresie, w jakim zgoda ta nie została później wycofana. Ponadto MiR może być zobowiązana do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, gdy jest to wymagane do wykonania obowiązku prawnego lub gdy jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.

Po upływie okresu przechowywania Dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą zostać uwzględnione po upływie obowiązującego okresu przechowywania.

7. Prawa osób fizycznych

Tam, gdzie jest to prawnie wymagane, MiR poinformuje osoby fizyczne o celu przetwarzania ich Danych osobowych, prawach do sprostowania, usunięcia lub zablokowania ich Danych osobowych oraz tożsamości firmy odpowiedzialnej za gromadzenie i przetwarzanie ich Danych osobowych. We wszystkich innych przypadkach użytkownicy mogą skontaktować się z zespołem ds. ochrony danych, aby dowiedzieć się, które prawa mają do nich zastosowanie.

Osobom fizycznym przysługują następujące prawa:

 • Wycofanie zgody - prawo do wycofania w dowolnym momencie uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, jeśli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w odpowiedniej sekcji niniejszej Polityki prywatności.

 • Dostęp do Danych Osobowych - prawo do dowiedzenia się, czy Dane Osobowe są przetwarzane przez MiR, uzyskania informacji na temat niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskania kopii przetwarzanych danych.

 • Weryfikacja i żądanie sprostowania - prawo do weryfikacji dokładności swoich Danych osobowych i żądania ich aktualizacji lub poprawienia.

 • Ograniczenie przetwarzania danych osobowych - prawo, w pewnych okolicznościach, do ograniczenia przetwarzania jego/jej Danych osobowych. W takim przypadku MiR nie będzie przetwarzać wspomnianych Danych osobowych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.

 • Prawo do usunięcia danych osobowych - prawo, w pewnych okolicznościach, do uzyskania od MiR usunięcia jego/jej Danych osobowych.

 • Przekazania Danych Osobowych innemu administratorowi danych - prawo, w pewnych okolicznościach, do przekazania Danych osobowych innemu administratorowi bez żadnych przeszkód.

 • Złożenie skargi - prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych.

8. Szkolenie

Aby zapobiec wszelkim naruszeniom obowiązującego prawa, przepisów i standardów korporacyjnych, MiR organizuje sformalizowane szkolenia w zakresie ochrony danych dla swoich pracowników zgodnie z korporacyjnym planem szkoleń. Szkolenia w zakresie ochrony danych mogą być prowadzone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, seminariów internetowych lub szkoleń osobistych. Wszyscy pracownicy są szkoleni w zakresie podstawowych wymogów ochrony danych, a niektóre grupy przechodzą bardziej zaawansowane szkolenia w zakresie przetwarzania danych osobowych w zależności od potrzeb biznesowych.

9. Bieżący audyt i monitorowanie

Poprzez połączenie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, bieżącego audytu i monitorowania, MiR dąży do utrzymania bezpiecznego przetwarzania danych i zapobiegania ich utracie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas audytu, odpowiedzialny dział musi przygotować plan łagodzenia skutków, obejmujący działania naprawcze i zapobiegawcze mające na celu ograniczenie ryzyka oraz zapewnienie zgodności procedur i zasad z wymogami prawnymi, standardami korporacyjnymi i niniejszą Polityką prywatności.

10. System raportowania i dane kontaktowe

W przypadku pytań i/lub możliwych naruszeń niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt z Zespół ds. ochrony danych pod adresem:

Mobile Industrial Robots A/S
Emil Neckelmanns Vej 15
5220 Odense SO
Dania

Telefon: +45 89 93 89 89 (należy poprosić o rozmowę z działem prawnym)
E-mail: dataprotection@mir-robots.com

Wszelkie wnioski mogą być wykonywane bezpłatnie i będą rozpatrywane tak szybko, jak to możliwe, zawsze w ciągu jednego (1) miesiąca lub wcześniej, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo.

11. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

MiR zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej i zdecydowanie zalecamy ciągłe monitorowanie i aktualizowanie naszej Polityki prywatności.

12. W zależności od regionu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i w zależności od jurysdykcji, w odniesieniu do gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych mogą mieć zastosowanie dodatkowe wymogi.

MiR może zdecydować się lub być zobowiązana przez prawo do zapewnienia różnych lub dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych mieszkańców niektórych krajów, regionów lub stanów.