Zásady ochrany osobních údajů společnosti Mobile Industrial Robots A/S

Mobile Industrial Robots A/S ("MiR") a každá z našich spřízněných společností, poboček, dceřiných společností a přidružených společností berou zpracování osobních údajů velmi vážně. Společnost Mobile Industrial Robots zajišťuje přiměřené a transparentní zpracování Osobních údajů v souladu se všemi platnými zákony, místními a mezinárodními předpisy, včetně obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů ("GDPR"). Společnost MiR chrání Osobní údaje a soukromí osob v rámci všech oblastí svého podnikání v souladu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů společnosti Mobile Industrial Robots A/S ("Zásady ochrany osobních údajů").

1. Osobní údaje a subjekt údajů

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů se "Osobní údaje" rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "Subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, například odkazem na jméno, identifikační číslo nebo online identifikátory.

Osobní údaje jsou obecně kategorizovány jako "Běžné osobní údaje" nebo "Citlivé osobní údaje". Citlivé osobní údaje jsou vždy důvěrné a zahrnují rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, genetické a biometrické údaje, zdravotní stav a sexuální orientaci. Běžné osobní údaje jsou částečně důvěrné a zahrnují mimo jiné jméno, číslo zákazníka, kontaktní údaje, jako je e-mail a telefonní číslo, fotografie, IP adresy, další informace o používání shromážděné prostřednictvím souborů cookie, informace týkající se trestných činů a národních identifikačních čísel, jakož i informace týkající se platu, důchodu, dluhů, materiálů k žádosti o zaměstnání atd.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje, které společnost MiR shromažďuje a zpracovává o fyzických osobách, mimo jiné o návštěvnících, zákaznících, dodavatelích, dalších zúčastněných stranách a uživatelích webových stránek a služeb společnosti MiR.

2. Správce údajů

Společnost MiR je správcem údajů ("Správce údajů") osobních údajů, na které se vztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje:
Společnost MiR: Mobile Industrial Robots A/S
Emil Neckelmanns Vej 15
5220 Odense SO, Dánsko

Telefon: +45 20 377 577
Webové stránky: https://www.mobile-industrial-robots.com/

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů a zpracování osobních údajů se obracejte na společnost MiR Tým pro ochranu osobních údajů.

Společnost MiR má pobočky po celém světě. Umístění a kontaktní údaje celosvětových kanceláří naleznete na webových stránkách společnosti MiR' na stránce s kontakty.

Mateřskou společností společnosti MiR je Teradyne Inc. se sídlem na adrese Riverpark Drive, North Reading, Massachusetts 01864, USA.

Společnost MiR může sdílet osobní údaje s dalšími společnostmi a značkami vlastněnými nebo ovládanými společností Mobile Industrial Robots A/S ("Přidružené společnosti"), včetně, ale bez omezení:

Mobile Industrial Robots GmbH (Německo)
MiR Robots S.L. (Španělsko)
MiR Robots (Shanghai) Co., Ltd.
Mobile Industrial Robots A/S, japonská pobočka

V případě, že společnost MiR sdílí osobní údaje s přidruženými společnostmi, podléhá používání těchto osobních údajů přidruženými společnostmi těmto zásadám ochrany osobních údajů.

Veškeré přenosy Osobních údajů, včetně přeshraničních přenosů mezi společností MiR, Přidruženými společnostmi a mateřskou společností MiR, jsou prováděny v souladu s platnými právními předpisy. Další informace o předávání údajů naleznete v části 5 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

3. Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Společnost MiR může zpracovávat osobní údaje, pokud se uplatní jedna z následujících možností:

 • Jednotlivec/společnost udělil/a předchozí souhlas se zpracováním jeho/jejích Osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů. Poznámka: Podle některých právních předpisů může mít společnost MiR právo zpracovávat Osobní údaje, dokud fyzická osoba nevznese proti takovému zpracování námitku ("opt-out"), aniž by se musel spoléhat na souhlas nebo jiný z následujících právních základů. To však neplatí, pokud zpracování Osobních údajů podléhá evropským zákonům o ochraně osobních údajů;

 • Zpracování údajů je nezbytné pro splnění smlouvy a/nebo jakýchkoli předsmluvních závazků;

 • Zpracování je nezbytné pro splnění jakýchkoli právních povinností;

 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu jakýchkoli právních nároků;

 • Zpracování souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené společnosti MiR; a/nebo,

 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti MiR nebo třetí strany, pokud se má za to, že tyto zájmy převažují nad zájmy jednotlivce/společnosti nebo základními právy. Takové oprávněné zájmy mohou zahrnovat zájmy společnosti MiR na vývoji, marketingu a prodeji produktů a poskytování služeb a na udržování obchodních vztahů se zákazníky, dodavateli, distributory, partnery a dalšími obchodními vztahy.

Společnost MiR na požádání poskytne informace, aby objasnila konkrétní právní základ, který se vztahuje na konkrétní činnosti zpracování, a zejména to, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.

Souhlas a odvolání souhlasu. V rozsahu, v jakém jsou činnosti zpracování společnosti MiR založeny na souhlasu subjektu údajů, si subjekt údajů zachovává právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Pokud Subjekt údajů svůj souhlas odvolá, společnost MiR přestane zpracovávat osobní údaje Subjektu údajů, pokud a v rozsahu, v jakém je další zpracování povoleno nebo vyžadováno podle platných právních předpisů o osobních údajích nebo jiných platných právních předpisů. Pokud Subjekt údajů svůj souhlas odvolá, nebude to mít vliv na zákonnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci svěřené společnosti MiR nebo pro účely oprávněných zájmů společnosti MiR, může fyzická osoba vznést námitku proti takovému zpracování, a to uvedením důvodu souvisejícího s její konkrétní situací, který námitku odůvodňuje. Pokud jsou však osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, může fyzická osoba vznést námitku proti takovému zpracování kdykoli, aniž by uvedla jakýkoli důvod, a to tak, že se obrátí na tým pro ochranu údajů.

Oznámení o zákonném nebo povinném zpracování. V případech, kdy společnost MiR zpracovává osobní údaje na základě zákonné povinnosti nebo požadavku vyplývajícího ze smlouvy nebo požadavku, který musí být splněn pro uzavření smlouvy, je zákazník povinen poskytnout společnosti MiR informace, aby společnost MiR mohla udržovat vztah se zákazníkem, plnit smlouvu a fakturovat za naše služby atd. Pokud zákazník nechce společnosti MiR poskytnout informace, které společnost MiR potřebuje ke splnění smluvních a/nebo zákonných povinností, může to mít za následek, že společnost MiR nebude moci navázat nebo pokračovat v obchodním vztahu.

Jednotlivci nejsou povinni poskytnout společnosti MiR osobní údaje ve všech případech, například pro použití v rámci marketingu společnosti MiR a rozesílání newsletterů. V takových případech však fyzické osoby nebudou moci od společnosti MiR dostávat marketingové materiály a informační bulletiny.

4. Typy a účel shromažďování osobních údajů

Společnost MiR shromažďuje a zpracovává osobní údaje, včetně případných citlivých osobních údajů, pouze pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely, které jsou relevantní pro podnikání společnosti MiR. Interní oddělení společnosti MiR a zaměstnanci společnosti MiR, kteří mají přístup k Osobním údajům, musí dodržovat platné právní požadavky; tyto Zásady ochrany osobních údajů a interní pokyny.

Zaměstnání. Společnost MiR shromažďuje a zpracovává osobní údaje, včetně případných citlivých osobních údajů, uchazečů, kandidátů a zaměstnanců pro účely zaměstnávání a v souladu s právními požadavky.

Návštěvníci. Společnost MiR z bezpečnostních důvodů shromažďuje a zpracovává Osobní údaje návštěvníků včetně jména, titulu (pokud je to relevantní) a kontaktních údajů a před udělením přístupu návštěvníkům do prostor společnosti MiR tyto údaje zaznamenává do návštěvní knihy.

Uživatelé webových stránek společnosti MiR. Společnost MiR sama nebo prostřednictvím třetích stran shromažďuje Osobní údaje uživatelů webových stránek, které mohou zahrnovat: soubory cookie, údaje o používání, jméno, kontaktní údaje a případné informace o společnosti. Tyto údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pro marketingové, reklamní a analytické účely a také pro kontaktování uživatelů webových stránek, včetně uživatelů MirGo, všech uživatelů aplikací a uživatelů Akademie MiR, správu kontaktů a zasílání zpráv, remarketing a behaviorální cílení.

Pro účely provozu a údržby může společnost MiR a případní poskytovatelé služeb třetích stran shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci uživatele s webovými stránkami. Tyto osobní údaje jsou získávány na základě souhlasu uživatelů webových stránek a jsou shromažďovány automaticky na webových stránkách MiR´.

Webové stránky MiR' nepodporují "Do Not Track" žádosti. Chcete-li zjistit, zda některý z poskytovatelů služeb třetích stran MiR' respektuje požadavky "Do Not Track", přečtěte si prosím příslušné zásady ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů.

Uživatelé nesou odpovědnost za veškeré osobní údaje třetích stran získané, zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím webových stránek uživatelem a uživatelé potvrzují, že mají souhlas třetí strany s poskytnutím těchto osobních údajů společnosti MiR. Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které Osobní údaje jsou povinné, se mohou obrátit na tým ochrany osobních údajů společnosti MiR.

Údaje nezletilých osob. Webové stránky a online služby společnosti MiR nejsou určeny dětem mladším 16 let, s výjimkou velmi specifických případů, např. vydávání stipendií, kdy bude za těchto okolností získán souhlas rodičů a/nebo školy. Pokud společnost MiR disponuje osobními údaji, které se týkají dítěte mladšího 16 let, společnost MiR tyto osobní údaje ze svých příslušných systémů neprodleně odstraní.

Soubory cookie. Jakékoli používání souborů cookie - nebo jiných sledovacích nástrojů - webovými stránkami a/nebo vlastníky služeb třetích stran, které webové stránky využívají, slouží kromě dalších účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a Zásadách používání souborů cookie také k poskytování služeb požadovaných uživatelem.
Společnost MiR používá soubory cookie k pochopení a uložení uživatelských preferencí pro budoucí návštěvy a k sestavování souhrnných údajů o návštěvnosti webu a interakci s webem, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší zážitky a nástroje. Společnost MiR může uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, kteří pomáhají lépe porozumět návštěvníkům webových stránek MiR. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné jménem společnosti MiR jinak než k pomoci při provádění a zlepšování činnosti společnosti MiR.

Další podrobnosti týkající se oznámení o souborech cookie naleznete v části Zásady používání souborů cookie.

Marketing. Společnost MiR shromažďuje a zpracovává osobní údaje (včetně jména a kontaktních údajů) o stávajících a nových zákaznících, obchodních partnerech, dodavatelích, distributorech, potenciálních zákaznících a jednotlivcích, uživatelích webových stránek a o osobách, které se přihlásily k odběru newsletterů nebo jiných elektronických marketingových materiálů společnosti MiR, a v některých případech také pro tyto účely: analýza, kontaktování, správa kontaktů a zasílání zpráv, remarketing a behaviorální cílení, reklama a výstavy.
Tyto osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány na základě marketingového souhlasu. Společnost MiR získává platný souhlas prostřednictvím online formuláře. Marketingové oddělení a další zúčastněná oddělení musí zajistit, aby byl marketingový souhlas získán před shromažďováním a zpracováním těchto osobních údajů.

Společnost MiR může využívat třetí strany jako poskytovatele služeb k rozesílání marketingových informací svým jménem, ale pouze v souladu s platnými právními požadavky.
V případě jakýchkoli dalších otázek týkajících se marketingových informací se obraťte na marketingové oddělení na adrese marketing@mir-robots.com

Smlouvy. V souvislosti se svými prodejními a nákupními transakcemi společnost MiR shromažďuje a zpracovává osobní údaje, včetně jmen, kontaktních údajů, dodacích údajů, korespondence a platebních údajů, které jsou nezbytné pro plnění jejích smluvních závazků a které mohou být nezbytné pro splnění předpisů o kontrole vývozu a dalších zákonných povinností náležité péče.

Účetnictví a finance. Společnost MiR shromažďuje osobní údaje pro účetní a finanční účely v souladu s platnými požadavky. Tyto údaje jsou účetnictví poskytovány jinými interními odděleními nebo jsou získávány přímo od jednotlivců/společností, zaměstnanců a zahrnují informace, jako je jméno, adresa, název společnosti, IČO, platební a bankovní údaje, doručovací adresa a další povinné informace.

Vzdělávací programy. Akademie MiR ("MiR Academy") shromažďuje informace od jednotlivců/společností, když se zaregistrují jako uživatelé na vzdělávacích webových stránkách na adrese: nA ADRESE https://www.mobile-industrial-robots.com/mir-academy/, nebo když používají uživatelský profil společnosti nebo jiného subjektu na webových stránkách, a společnost MiR Academy shromažďuje údaje, když se jednotlivci účastní na platformě MiR Academy čtením, psaním a hodnocením zde sdíleného obsahu, jakož i při nákupu školení ve třídě. Společnost MiR shromažďuje a zpracovává osobní údaje (včetně kontaktních údajů, technických údajů, adresy URL, ze které uživatel přišel, adresy URL, na kterou uživatel přechází, prohlížeče používaného uživatelem, IP adresy uživatele a informací o IP doméně uživatele a souborů cookie) pro tyto účely: usnadnění používání webových stránek, služeb a produktů společnosti MiR uživateli, kontaktování uživatelů v rámci vztahů se zákazníky společnosti MiR a poskytování zákaznického servisu a podpory, zasílání informačních bulletinů nebo jiných marketingových materiálů, průzkumů atd. za účelem sledování obchodních kontaktů a remarketingu, behaviorálního cílení a reklamy.

Právní kroky. V případě sporu může společnost MiR uchovávat osobní údaje nezbytné pro svůj oprávněný zájem, aby mohla řádně vznášet nebo obhajovat právní nároky u soudu nebo ve fázích vedoucích k případnému soudnímu řízení. Společnost MiR může potřebovat tyto informace sdílet s třetími stranami, jako jsou pojišťovací a/nebo právní poradci, a společnost MiR může být rovněž povinna sdělit Osobní údaje na žádost orgánů veřejné moci.

Systém whistleblowingu. Společnost MiR respektuje důvěrnost oznamovatelů a má k dispozici několik kanálů pro takové oznamování, včetně elektronických/digitálních systémů (https://teradyne.integrityline.com/). Společnost MiR shromažďuje a zpracovává osobní údaje v systému oznamování za účelem provádění vyšetřování a přijímání nápravných nebo právních opatření v souladu s právními požadavky; těmito zásadami ochrany osobních údajů a zásadami pro oznamovatele.

5. Místo a mezinárodní přenos údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v provozních kancelářích společnosti MiR a na dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. Společnost MiR zajišťuje, že: (i) Osobní údaje jsou předávány do zemí, které jsou uznávány jako země poskytující rovnocennou úroveň ochrany; nebo (ii) předávání probíhá na základě vhodných záruk, které vyžadují, aby příjemce s Osobními údaji zacházel způsobem, který je v zásadě rovnocenný zákonným požadavkům.

Při předávání Osobních údajů z EU/EHP do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím platí pro společnost MiR zvláštní pravidla. Při předávání Osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím je společnost MiR povinna před předáním zavést vhodná ochranná opatření, která se v praxi stanoví uzavřením standardních smluvních doložek Evropské komise ("EU SCCs") nebo získáním souhlasu od subjektu údajů (čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR).

Společnost MiR může využívat poskytovatele služeb elektronických komunikací nebo sdílet údaje s partnery se sídlem mimo EU, včetně zemí, kde právní režim ochrany osobních údajů nemusí být tak dostatečný jako v EU. Jako příklad lze uvést předávání údajů do USA, které může znamenat, že americký zákon FISA 702 (zákon o sledování) může vyžadovat předání údajů americkými orgány. V takovém případě je právním základem pro předání souhlas subjektu údajů (čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR).

V souladu s nařízením GDPR uzavřela společnost MiR s externími stranami a případně přidruženými společnostmi smlouvu o zpracování údajů (DPA) a/nebo smlouvu o společném správci údajů (JDCA) a/nebo smlouvy se standardními smluvními doložkami (SCC).

Osobní údaje týkající se fyzických osob ve Spojeném království ("UK") může společnost MiR zpracovávat v zemích mimo Spojené království. V tomto ohledu je ve Spojeném království uzavřena Dohoda o mezinárodním předávání údajů ("IDTA") a dodatek pro Spojené království se použijí na předávání údajů ze Spojeného království do jiných zemí.

Osobní údaje týkající se fyzických osob v pevninské Číně může společnost MiR zpracovávat v zemích mimo pevninskou Čínu. Pokud k tomu dojde, bude se tak dít v souladu s místními zákony, včetně zákona o ochraně osobních údajů ("PIPL"). Jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, společnost MiR může tyto osobní údaje předávat také třetím stranám, které je mohou následně ukládat nebo předávat mimo území pevninské Číny. Viz také Zásady ochrany osobních údajů společnosti MiR v Číně.

6. Doba uchovávání

Osobní údaje shromážděné společností MiR budou zpracovávány a uchovávány po dobu, kterou vyžaduje účel, pro který byly osobní údaje původně shromážděny, a v souladu se zásadami uchovávání společnosti Teradyne. Společnost MiR může být oprávněna uchovávat Osobní údaje po delší dobu, pokud společnost MiR získala platný souhlas s činností zpracování, pokud tento souhlas nebyl následně odvolán. Společnost MiR může být dále povinna uchovávat Osobní údaje po delší dobu, kdykoli je to nutné pro splnění právní povinnosti nebo je-li to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku.

Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Po uplynutí příslušné doby uchovávání proto nelze vyhovět právu na přístup, právu na výmaz, právu na opravu a právu na přenositelnost údajů.

7. Práva fyzických osob

Pokud to zákon vyžaduje, společnost MiR informuje fyzické osoby o účelu zpracování jejich osobních údajů, o právech na opravu, výmaz nebo zablokování jejich osobních údajů a o totožnosti společnosti odpovědné za shromažďování a zpracování jejich osobních údajů. Ve všech ostatních případech se uživatelé mohou informovat u týmu pro ochranu osobních údajů, aby zjistili, která práva se na ně vztahují.

Jednotlivci mají následující práva:

 • Odvolání souhlasu - právo kdykoli odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním svých Osobních údajů.

 • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů - právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, pokud je toto zpracování prováděno na jiném právním základě než na základě souhlasu. Další podrobnosti jsou uvedeny ve zvláštní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 • Přístup k Osobním údajům - právo dozvědět se, zda společnost MiR zpracovává Osobní údaje, získat informace týkající se určitých aspektů zpracování a získat kopii zpracovávaných údajů.

 • Ověřit a požádat o opravu - právo ověřit přesnost svých osobních údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu.

 • Omezit zpracování osobních údajů - právo za určitých okolností omezit zpracování svých osobních údajů. V takovém případě nebude společnost MiR uvedené Osobní údaje zpracovávat k jinému účelu než k jejich uložení.

 • Nechat Osobní údaje vymazat nebo jinak odstranit - právo za určitých okolností požadovat, aby společnost MiR vymazala jeho/její Osobní údaje.

 • Nechat předat Osobní údaje jinému správci údajů - právo za určitých okolností požadovat, aby byly Osobní údaje bez jakýchkoli překážek předány jinému správci.

 • Podat stížnost - právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů.

8. Školení

Aby společnost MiR předešla jakémukoli porušení platných zákonů, předpisů a podnikových norem, organizuje pro své zaměstnance formalizované školení o ochraně osobních údajů v souladu s podnikovým plánem školení. Školení o ochraně údajů může probíhat prostřednictvím elektronické komunikace, webinářů nebo osobního školení. Všichni zaměstnanci jsou proškoleni o základních požadavcích na ochranu osobních údajů a některé skupiny absolvují pokročilejší školení o zpracování osobních údajů na základě obchodních potřeb.

9. Průběžný audit a monitorování

Prostřednictvím kombinace externích a interních kontrol, průběžného auditu a monitorování se společnost MiR snaží udržovat bezpečné zpracování údajů a předcházet jejich ztrátě. V případě zjištění auditu musí odpovědné oddělení připravit plán na zmírnění rizik, včetně nápravných a preventivních opatření ke zmírnění rizik a uvedení postupů a zásad do souladu s právními požadavky, podnikovými standardy a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

10. Systém hlášení a kontaktní údaje

V případě dotazů a/nebo možného porušení těchto Zásad ochrany osobních údajů se obraťte na Tým pro ochranu osobních údajů na adrese:

Mobile Industrial Robots A/S
Emil Neckelmanns Vej 15
5220 Odense SO
Dánsko

Telefon: +45 89 93 89 89 (požádejte o rozhovor s právním oddělením)
E-mail: dataprotection@mir-robots.com

Jakákoli žádost může být uplatněna bezplatně a bude vyřízena co nejrychleji, vždy do jednoho (1) měsíce nebo dříve, pokud to vyžadují platné právní předpisy.

11. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Společnost MiR si vyhrazuje právo na změnu těchto Zásad ochrany osobních údajů. Nejnovější vydání bude vždy k dispozici na našich webových stránkách a důrazně doporučujeme, abyste naše Zásady ochrany osobních údajů průběžně sledovali a aktualizovali.

12. Specifika pro jednotlivé regiony

V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a v závislosti na jurisdikci mohou platit další požadavky týkající se shromažďování a zpracování osobních údajů.

Společnost MiR se může rozhodnout nebo může být ze zákona povinna poskytovat odlišné nebo dodatečné informace týkající se zpracování Osobních údajů o obyvatelích určitých zemí, regionů nebo států.